نامه نگاری گمرك با دادستانی در مورد محموله های مانده در پشت مرزها

نامه نگاری گمرك با دادستانی در مورد محموله های مانده در پشت مرزها معاون گمرک در مکاتبه ای با دادستانی کل کشور، جزییات محموله های صادراتی و وارداتی مانده در پشت مرزها را اعلام نمود.


به گزارش نیو باکس به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در مکاتبه ای با عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته جزییات محموله های صادراتی و وارداتی مانده در پشت مرزها را اعلام نمود.
در این نامه آمده است: عطف به دستور آن مقام محترم طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۴۰/۱۳۹۹/۸۳۲۷۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۹ با عنوان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، همانگونه که مستحضرید:
وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثنا موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی وی انجام می شود.
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامه‌ی شماره‌ی ۹۷۸۵۵۴ / ۹۹ مورخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۹ به کلیه‌ی حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی کشور ابلاغ گردیده است، ضمن تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در امتداد کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، شامل مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور، طی بخشنامه شماره ۱۰۸۶۶۰۴/۹۹ مورخ ۱۱ / ۹ / ۹۹ (تصویر پیوست) به کلیه‌ی حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی به شرح زیر ابلاغ و بر اجرای آن تاکید گردیده است:
۱) کالاهایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده اند
وفق مصوبات ابلاغی همچون مصوبه شعام، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه‌ی مبادی ورودی کشور، شامل سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی (که بمنظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است. درصورت تأیید بانک مرکزی در خصوص عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرک، و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است.
مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف اند بعد از اختتام مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند. بدین سبب گمرکات کشور ضمن پیگیری و تاکید مراتب فوق به مراجع تحویل گیرنده، درباب کالاهایی که از طرف مراجع مذکور بعنوان کالاهای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوطه، لیست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کنند.
۲) کالاهایی که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می باشند.
گمرکات اجرائی کشور نسبت به احصاء و استخراج کلیه‌ی اظهارنامه های درجریان مربوط به گمرک مربوطه اقدام و در هرمورد بررسی نمایند چرا صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی وی نسبت به ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا اقدام ننموده است؟ چنانچه رسیدگی های معموله حاکی ازعدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالاجهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا در اجرای مفاد تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵۴ آئین نامه‌ی اجرائی قانون امور گمرکی جهت ترخیص کالای اظهاری ظرف حداکثر ۲۰ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت ادامه تشریفات گمرکی مراجعه ننماید کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد، درصورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.
۳) کالاهایی که به گمرک اظهار و بعد از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر گردیده است
درخصوص اظهارنامه کالاهایی که بعد از اختتام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری، نسبت به خروج کالا اقدام ننموده اند بقید فوریت و با اخطار سیستمی ۷ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام در این خصوص، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیلات به این صاحبان کالا اعلام گردد.
بدیهی است با توجه به این که مبادرت به عدم خروج کالا بعد از یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری می تواند از مصادیق احتکار به شمار آید، دستور فرمائید اسامی این افراد بقید فوریت جهت صدور هرگونه دستور مقتضی به مراجع ذیصلاح همچون دادستان محترم شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط اعلام گردد.
همچنین، اقدام فوری درباب صاحبان کالاهایی که نسبت به ستاندن کد رهگیری بانک عامل اقدام - لیکن مبادرت به ترخیص قطعی کالا ننموده اند - نیز به شرح فوق مورد تاکید است.
همچنین نظر به اهمیت تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای مزبور و تبعات ناشی از آن، طی بخشنامه شماره‌ی ۱۳۷۶۸۴۹ / ۹۹ مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۹۹ (تصویر پیوست) تصریح و تاکید گردیده است گمرکات اجرائی کشور نسبت به بررسی وتعیین تکلیف کالاهای موصوف باتوجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ۵۴ بخشنامه اجرائی آن قانون و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در دوره های زمانی تعیین شده در قوانین مرتبط اقدامات لازم در سه محور به شرح زیر انجام دهند: ۱) محموله های صادراتی موجود که هنوز به گمرک، اظهارنشده است
گمرکات اجرائی کشور ضمن پیگیری و تاکید مراتب به مراجع تحویل گیرنده، درباب کالاهایی که از طرف مراجع مذکور بعنوان کالای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، لیست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال
نمایند.۲) محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و در حال طی تشریفات گمرکی می باشندگمرکات اجرائی نسبت به احصاء و استخراج کلیه اظهارنامه های صادراتی در جریان که محمولات آنها نیز به اماکن گمرکی وارد شده است اقدام و در هرمورد علت عدم پیگیری و اقدام صاحب کالا یا نماینده قانونی وی جهت ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا را بررسی کرده و چنانچه رسیدگی های انجام شده حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا در تشریفات صدور همچون ستاندن مجوزهای قانونی، پرداخت عوارض صادراتی و یا نظریه آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت باشد، در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۵۴ بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی اخطاریه کتبی به ذینفع یا نماینده قانونی ایشان جهت ترخیص کالای اظهاری خود ظرف ۲۰ روز ابلاغ و تصریح و تاکید نمایند» چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه ننماید، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد «و در نهایت در صورت عدم اقدام ظرف مهلت ابلاغ گردیده، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.
۳) محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و تشریفات گمرکی مربوطه به پایان رسیده و پروانه صادراتی الکترونیکی و مجوز بارگیری نیز صادر گردیده است.
در خصوص محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهارشده و بعد از اتمام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه صادراتی الکترونیکی و نیز مجوز بارگیری صادر گردیده است، لیکن صاحب کالا ظرف مهلت قانونی مقرر نسبت به خروج کالا اقدام ننموده است به قید فوریت و با ابلاغ ابلاغیه کتبی با مهلت ۷ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام از طرف ایشان، نسبت به اعمال مقرات متروکه و اعلام مراتب به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از ارائه هرگونه تسهیلات گمرکی صاحبان محموله های موصوف اقدام گردد.

1400/02/05
13:25:00
5.0 / 5
1229
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه